THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2021-2022

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

...
“Học mà chơi – chơi mà học ” cùng với các em học sinh trong môn Mĩ thuật theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

“Học mà chơi – chơi mà học ” cùng với các em học sinh trong môn Mĩ thuật theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

Lượt xem:

Thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hiện nay cả nước đang thực hiện dạy học Mĩ thuật áp dụng đổi mới phương pháp dạy... ...